liity jäseneksi

Liity osaksi savusaunaperhettä!

liity jäseneksi

Jäsenyys ja vuosimaksut

21.00232.00

Poista
Tuotetunnus (SKU): Jäsenyys Osasto: Avainsanat tuotteelle , ,

Lisätiedot

Liittymismaksu

Liityn jäseneksi nyt, Olen jo jäsen

Vuosimaksu

1 vuosi, 2 vuotta, 3 vuotta, 5 vuotta, 10 vuotta

Ota yhteyttä

Johtokunta 2019

Matti Lindell, Puheenjohtaja

+358 400573545

mattijuhanilindell@gmail.com

Harri Kallio, Varapuheenjohtaja

+358 408422600

harri.kallio@pjhoy.fi

Mika Uronen, Sihteeri

+358 504670093

mika.uronen@gmail.com

Hannu Olkinuora, Jäsenasiat, saunatuotteet

+358 408294850

hannu.olkinuora@gmail.com

Hannu Rasi, Johtokunnan jäsen

+358 400623463

hannu.rasi@saunasaneeraus.com

Sami Kauhanen, Johtokunnan jäsen

+358 405582545

saunakauhanen@gmail.com

Ville Raittila, johtokunnan jäsen

+358 415448991

vimarak@gmail.com

Yhdistyksen tilinumero:

Nordea FI22 1277 3000 1159 05

yhdistyksen säännöt

Kansainvälisen Savusaunaklubi ry:n säännöt

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen Savusaunaklubi – The International Smoke Sauna Club ry.

Sen Kotipaikka on Tampere.

 

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on elvyttää alkuperäinen suomalainen savusaunaperinne ja tehdä se tunnetuksi kaikkialla, pyrkiä säilyttämään savusaunan alkuperäisyys myös nykymaailman oloissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa neuvoja savusaunan rakenteellisissa ja paloturvallisuuteen, sekä saunomiskulttuuriin liittyvissä kysymyksissä, ottaa yhteyksiä savusaunasta kiinnostuneisiin henkilöihin ja, järjestää matkoja jäsenilleen, savusaunailtoja, retkiä, juhlia ja muita samantapaisia savusauna-aiheisia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä saatuaan asianomaisen luvan järjestää keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia, harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa sekä asiaan liittyvää kustannustoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus hankkia toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

 

3 JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat sen perustamiskokouksessa jäseniksi liittyneet henkilöt sekä yhdistyksen johtokunnan jäseniksi hyväksymät henkilöt. Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kannattajajäseneksi pääsee minkä maan kansalainen tahansa tahi oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka johtokunta hyväksyy. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, jonka toiminta on ollut yhdistyksen periaatteiden vastaista tai joka on laiminlyönyt jäsenyyden edellyttämiä velvoitteita.

 

5 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita liittymis- ja jäsenmaksuja.

 

6 HALLINTO

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksen vuodeksi valitsema puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Johtokuntaan valituista varsinaisista jäsenistä erovuorossa on vuosittain kaksi (2) ja heidän varajäsenensä. Ensimmäisen ja toisen erovuoroisuuden ratkaisee arpa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviinsä.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai ja kolme (3) muuta jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun enemmistö johtokunnan varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.

 

7 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai johtokunnan nimeämä henkilö yksin.

 

8 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään johtokunnan määräämänä päivänä helmi- maaliskuun aikana.

Yhdistyksen syyskokous pidetään johtokunnan määräämänä päivänä marras- joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. kokous on kutsuttava kokoon neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus erääntyneen jäsenmaksun maksaneilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä ja kunniajäsenillä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaaleissa arpa.

 

10 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisena kullekin jäsenelle.

 

11 VUOSIKOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. Esitellään vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

5. Esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuunvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

5. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan klubi-isännäksi

6. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille kaksi varamiestä

8. Käsitellään johtokunnan sekä yksityisten jäsenten esittämät asiat johtokunnan lausunnon seuraamina

 

12 MUUTOKSET SÄÄNTÖIHIN

Näiden sääntöjen muutosehdotukset voivat tulla käsitellyiksi ainoastaan vuosikokouksessa tai erikseen sitä varten koolle kutsutussa kokouksessa ja hyväksytään ehdotus, jos kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

13 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkaantuu sen omaisuus luovutetaan purkamisesta päättävän vuosikokouksen päätöksellä jollekin oikeustoimikelpoiselle suomalaiselle saunakulttuuria edistävälle yhdistykselle.